Systémové upozornění
Hlavní informace

Výzkumný úkol se zadává v prvním roce navazujícího magisterského studia a studenti obdrží zadání do 30 dnů od zahájení semestru. Téma obvykle navazuje na bakalářskou práci, ale je možné jej změnit. V takovém případě je často nutné vyvinout iniciativu a oslovit potenciální vedoucí výzkumného úkolu se žádostí o spolupráci.

Řešení výzkumného úkolu je rozděleno na dva semestry. První je ukončen zápočtem, druhý semestr klasifikovaným zápočtem. Udělení zápočtu za řešení výzkumného úkolu v první semestru je možné pouze na základě doporučení vedoucího práce a je podmíněno stručnou prezentací dosavadního průběhu řešení před komisí složenou z pracovníků KJR. Prezentace pro tento účel musí být stručná. Klíčový je popis dosavadního řešení. Body zadání práce není nutné opakovat.

Klasifikovaný zápočet se uděluje za úspěšnou obhajobu výzkumného úkolu. Ta se koná v předem dohodnutý termín před komisí složenou z pracovníků KJR a může u ní být přítomen vedoucí práce. Známka se uděluje na základě rozhodnutí komise s přihlédnutím k doporučení vedoucího práce. Hodnocení vedoucího výzkumného úkolu může být ústní. V případě jeho nepřítomnosti při obhajobě je nutné krátké písemné vyjádření. V každém případě by měl vedoucí práce zhodnotit přístup studenta k řešení, jeho samostatnost a kreativitu. Hodnotí se také přínos předložené práce a její vypracování.

Odevzdání výzkumného úkolu:

Výzkumný úkol se odevzdává ve třech kopiích. Nejsou nutné pevné desky, stačí svázání do kroužkové vazby.

Průběh obhajoby:

Během obhajoby výzkumného úkolu má student 10 minut na prezentaci své práce. Pak následuje diskuze nad posudky práce. K dispozici je běžné vybavení, tj. PC s projektorem a prezentace jsou přijímány ve formátu MS PowerPoint a PDF. Studenti jsou hodnoceni po skončení jejich obhajoby. Následně jsou jim uděleny zápočty.