Systémové upozornění
Hlavní informace

Nejbližší předpokládaný termín pro Obhajoby disertačních prací bude leden/únor 2018.
Pro hladký průběh řízení k Obhajobě DP je třeba se řídit následujícím pravidly.

Pravidla pro odevzdávání disertačních prací na KJR:

  1. disertační práce musí splňovat náležitosti uvedené v příkazu děkana č. 2/2014
  2. měsíc před oficiálním odevzdáním je důrazně doporučeno poslat prvopis práce místopředsedovi ORO, profesoru Miglierinimu
  3. pokud je práce v pořádku, odevzdá se minimálně tři měsíce (čtyři v případě zářijového termínu) před předpokládaným termínem oficiálně na oddělení pro vědu a výzkum, kde budou doktorandovi sděleny další náležitosti

Nejbližší předpokládaný termín pro Obhajoby disertačních prací bude leden/únor 2018.
Pro hladký průběh řízení k Obhajobě DP je třeba se řídit následujícím pravidly.

Pravidla pro odevzdávání disertačních prací na KJR:

  1. disertační práce musí splňovat náležitosti uvedené v příkazu děkana č. 2/2014
  2. měsíc před oficiálním odevzdáním je důrazně doporučeno poslat prvopis práce místopředsedovi ORO, profesoru Miglierinimu
  3. pokud je práce v pořádku, odevzdá se minimálně tři měsíce (čtyři v případě zářijového termínu) před předpokládaným termínem oficiálně na oddělení pro vědu a výzkum, kde budou doktorandovi sděleny další náležitosti

Volná témata disertačních prací

školitel téma anotace
doc. Ing. Ľubomír Sklenka, Ph.D. Vybudování zařízení pro neutronovou radiografii na školním reaktoru VR-1 V návaznosti na předběžné experimenty provedené na školním reaktoru VR-1 vybudování zařízení pro neutronovou radiografii na reaktoru VR-1 pro potřeby experimentální výuky a pro výzkumné činnosti v oblasti neutronových aplikací (teoretické studium a modelování i vývoj experimentálního zařízení a provedení experimentů na reaktoru VR-1 a srovnání modelů s experimentálními výsledky)
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. Vplyv radiácie na postup korózie v materiáloch pre jadrové zariadenia na báze železa Práca je zameraná na štúdium vzájomných korelácií medzi štruktúrou a magnetickým usporiadaním v materiáloch, ktoré majú potenciál pre využitie v jadrových zariadeniach. Skúmať sa budú jednak pokročilé multifázové zliatiny na báze železa, tzv. amorfné a nanokryštalické zliatiny, no aj konvenčné nehrdzavejúce ocele. Pozornosť bude sústredená na popis mikroštruktúry a jej zmien vplyvom korózie. Postup korózie bude vyšetrovaný v závislosti na stupni radiačného poškodenia materiálov po ožiarení iónmi alebo neutrónmi.
Ing. Jan Rataj, Ph.D. Experimenty s pulzním zdrojem neutronů na reaktoru VR-1 Cílem dizertační práce je studium (experimentální i teoretické) odezvy reaktoru VR-1 na různé provozní stavy pulzního zdroje neutronů. Dále pak aplikace metod pulzního zdroje neutronů za účelem určování kinetických parametrů reaktoru VR-1.
RNDr. Vladimír Wagner, CSc. Studium reakcí neutronů důležitých pro pokročilé jaderné systémy Budoucí reaktory čtvrté generace, urychlovačem řízené systémy i termojaderné reaktory produkují intenzivní toky neutronů s relativně vysokými energiemi. Je tak velice důležité znát účinné průřezy reakcí těchto neutronů s palivem, konstrukčními materiály i materiály, které se využívají jako aktivační detektory neutronů. Právě pro prahové reakce neutronů s energiemi přesahujícími deset megaelektronvoltů je jen velmi málo experimentálních dat. Ústav jaderné fyziky AV ČR má několik kvazimonoenergetických zdrojů neutronů, které umožňují studovat neutronové reakce až po energii 38 MeV. V nedávné době zde byl nainstalován nový cyklotron poskytující intenzivní svazky, na kterém se buduje nový neutronový zdroj. Je také možno využít některé ze zahraničních neutronových zdrojů a studovat reakce neutronů s vyššími energiemi (provádíme například experimenty na neutronovém zdroji v Uppsale, Švédsko). PhD práce je zaměřena na experimentální studium reakcí neutronů pomocí aktivačních metod s využitím spektrometrie gama. Získaná data jsou využívána pro kontrolu modelů a programů popisujících neutronové reakce (například programu TALYS).
Ing. Milan Štefánik, Ph.D. Využití neutronové aktivační analýzy na reaktoru VR-1 pro výzkum v rámci mezioborových aplikací Jaderné reaktory nízkého výkonu vybavené suchými kanály poskytují neutronové pole využitelné pro ozařovací experimenty a nabízejí tak zázemí pro různé fyzikální úlohy od integrálních validací jaderných dat až po radioanalytické aplikace. A právě radioanalytická metoda neutronová aktivační analýza (NAA) umožňuje zkoumání cenných vzorků bez rizika jejich porušení nebo spotřeby (instrumentální NAA) a představuje mocný nástroj zejména pro analýzu předmětů kulturního dědictví. Náplní dizertační práce je výzkum cenných vzorků v rámci interdisciplinárního přístupu (vzorky historické, archeologické, paleontologické, biologické apod.) použitím instrumentální NAA na jaderném reaktoru VR-1 a zkoumání využitelnosti dat získávaných z NAA k charakterizaci analyzovaných objektů při interpretaci výsledků v jiných vědních oborech.
Ing. Milan Štefánik, Ph.D. Studium neutronového pole urychlovačem řízeného zdroje na cyklotronu TR-24 V Ústavu jaderné fyziky AV ČR v Řeži probíhá vývoj výkonného neutronového zdroje na bázi reakce protonů s beryliovým terčem. Svazek protonů s energiemi do 24 MeV je produkován na nově instalovaném výkonném cyklotronu TR-24. Predikovaný energetický rozsah neutronových polí spojitého spektra (En ≤ 22 MeV) spolu s vysokou intenzitou řádu 1012 n/s má poskytnout nové možnosti výzkumu aktivace materiálů, funkce a provozní spolehlivosti technologických komponent termojaderných reaktorů (ITER, DEMO) a rychlých reaktorů pokročilých koncepcí (reaktorů – ADS transmutorů). Přítomnost vysokoenergetické komponenty ve spektru pole generátoru optimálně simuluje primární neutronové spektrum těchto zařízení a poskytne unikátní nástroj pro experimentální výzkum vlivu neutronových reakcí typu (n,p) a (n,4He) s vyšším energetickým prahem, jejichž empirická databáze není úplná a benchmark-testy v experimentech s užitím tepelných reaktorů jsou řádově méně efektivní. Náplní dizertační práce je výzkum zdrojové reakce p(24 MeV)+Be a příslušného radiačního pole cyklotronem řízeného zdroje, stanovení nového spojitého spektra rychlých neutronů aktivační technikou s podpůrnými výpočetními nástroji, a výzkum reakcí (n,p) a (n,a) na konstrukčních materiálech pro jadernou a termojadernou energetiku v poli vysokoenergetických neutronů.